Fotovoltaické elektrárny na klíč

Dodáváme a instalujeme fotovoltaické elektrárny na rodinné i bytové domy, průmyslové haly, kancelářské budovy, školy, nemocnice a další. Vyřizujeme dotace na solární panely i akumulaci.

Aktuálně přijímáme zakázky na 3. čtvrtletí 2024

Fotovoltaika pro rodinné domy

Mikrozdroje do 10 kWp a výrobny do 50 kWp výkonu lze provozovat na rodinném době bez licence a jiných povolení, navíc za jejich pořízení společně s bateriovým úložištěm dostanete dotaci až 205.000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Delší čekací doba a růst cen

Z důvodu extrémního zájmu o montáže FVE na rodinné domy jsou napříč trhem u všech montážních firem dlouhé čekací doby na instalační termíny. Také ceny materiálu postupně rostou. Doporučujeme začít plánovat instalaci co nejdříve.

Do odvolání instalujeme pouze na Moravě

Fotovoltaika pro bytové domy

Již brzy bude možné v bytových domech zakládat energetické komunity a využívat výhody z vlastní fotovoltaiky ve všech bytech bez nutnosti slučování odběrných míst. Dotace až 50% uznatelných nákladů na stavbu elektrárny jsou již připraveny a jejich čerpání je snadné.

Panely i akumulace

Podporovány jsou jak fotovoltaické panely a technologie, tak i bezpečné akumulátory na bázi LiFePO4.

Ohřev TUV

Přebytky vyrobené elektřiny můžete také využít k ohřevu teplé užitkové vody.

Fotovoltaika pro firmy a veřejnou správu

Základem přípravy většího fotovoltaického celku je provedení studie, na jejímž základě dojde k určení optimálního výkonu elektrárny vůči spotřebě objektu, případně stanovení maxima instalovaného výkonu, který lze s ohledem na velikost střechy instalovat.

Při navrhování větších FVE používáme moderní technologie a software ke tvorbě 3D modelu budovy a všech střešních překážek, výpočtu zastínění a celkové roční produkce, včetně porovnání soudobosti se spotřebou, pokud jsou tyto data k dispozici, případně si toto přesné měření provedeme.

Pokud potřebujete zajistit levnější elektřinu, ale v současném a střednědobém rozpočtu nelze vytvořit položku na investici do vlastní fotovoltaické elektrárny, můžete využít kontraktu na výstavbu FVE a následný nákup elektřiny, tzv. Power Purchase Agreement, také známý pod zkratkou EPC.

Jedná se o dohodu, kdy investice do fotovoltaické elektrárny je provedena ze strany jejího dodavatele, respektive spolupracujícího investičního fondu a zákazník pouze platí za vyrobenou elektrickou energii, která je typicky o 20% levnější, než ze sítě.

Instalujeme a servisujeme technologie značek

Odpovědi na nejčastější dotazy

Zjednodušeně řečeno se dá říct, že výkon elektrárny v kWp by měl být přibližně takový, jaká je vaše roční spotřeba v MWh. Pokud tedy za 1 rok spotřebujete 8 MWh elektřiny, výkon elektrárny by měl být 8 kWp. Ale pozor, elektrárnu si pořizujete na mnoho let, je tedy třeba vzít v úvahu případné změny v domácnosti v blízké budoucnosti, například výměnu vytápění za tepelné čerpadlo, změna ohřevu vody z plynu na elektřinu, pořízení elektromobilu, klimatizací, bazénu, sauny a podobně.

Bez využití služby virtuální baterie u některého z obchodníků s elektřinou nelze v zimě fotovoltaikou topit, protože FVE vyrobí v zimě přibližně 10 – 15 % toho co v létě. Slunce je v zimně velmi nízko nad horizontem, množství dopadajícího záření na plochu panelu je významně menší a den je výrazně kratší. Částečně to řeší vertikálně umístěné panely na fasádě, ale toto není běžná instalace. Dalším problémem je sníh, pokud jsou panely pod sněhovou pokrývkou, nevyrobí vůbec nic. Významný vliv má také oblačnost. Panely pro výrobu potřebují přímé sluneční záření. Mlha nebo nízká oblačnost, inverze a podobně mají silně negativní vliv na množství vyrobené elektřiny. kde vám započtou přebytky dodané do distribuční soustavy v létě oproti množství, které spotřebujete v zimě. Více v dotazu „Co je to virtuální baterie a jak funguje“.

Prvním krokem po uzavření smlouvy o dílo je zpracování dat a jednopólového schéma, které je podkladem pro podání žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny k síti NN místnímu distributorovi (ČEZ Distribuce a.s., E.GD, PRE), který na zpracování má zákonnou lhůtu 30 dní. Obvyklá doba je 14 dní. Pokud distributor rezervovaný výkon schválí, obdržíte domů dopis s návrhem smlouvy ve dvou vyhotoveních a bude na vás, za jak dlouho jim ho pošlete zpět podepsaný podle instrukcí v průvodním dopise.

Následuje zpracování projektové dokumentace a následné odeslání distributorovi ke schválení. Pokud bude vše v pořádku, je možné zahájit montáž, která obvykle trvá 2 – 3 pracovní dny.

Po dokončení montáže zpracujeme dokumentaci skutečného provedení, výchozí revizi a vše odešleme distributorovi ke schválení společně s žádosti o tzv. první paralelní připojení elektrárny k distribuční soustavě. Po kontrole pracovníkem distributora a výměně elektroměru je proces instalace dokončen.

Ve chvíli, kdy máme protokol o úspěšném připojení FVE, následuje zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci a doložení realizace. Obvyklá doba vyřízení dotace je cca 4 měsíce.

Je třeba se na investici dívat správným úhlem pohledu. Není to podnikání, které by vám přinášelo výnosy a tedy zisk, který splatí původní investici. Počítá se úspora za energii, kterou nemusíte nakoupit ze sítě. Při ceně elektrické energie 10 Kč za kWh a vysoké spotřebě se úspora vyrovná původní investici po 5 letech provozu. V extrémním případě i po 4 letech, pokud topíte elektřinou (přímotopy, elektrokotel) a využije službu virtuální baterie.

Záruka na fotovoltaické panely je obvykle 12 let, záruka na jejich výkon po 25 letech provozu kolem 85%. U každého panelu dochází k přirozené degradaci výkonu, výrobci se předhání v délce záruky, respektive v garanci výkonu po určité době. Je možné, že dojde k situaci, kdy se vyplatí panely vyměnit i dříve, protože cena elektřiny bude vysoká a účinnosti panelů mnohem vyšší a cena nižší. Na druhou stranu, odkládat investici do FVE na dobu „až budou účinnější panely“ se nevyplatí, protože součet poplatků za energie do doby než se tak stane bude rozhodně vyšší, než investice do FVE při dnešních účinnostech panelů.

Záruka na střídače SolaX je 10 let po registraci na webu výrobce.

Životnost lithium-železo-fosfátových (LiFePo4) baterií, někdy označovaných jako LFP, má laboratorně prokázanou životnost víc než 6000 cyklů. Za jeden cyklus se považuje vybytí odpovídající 90% kapacity akumulátoru. Jestliže za 1 rok baterie vykoná těchto cyklů 200, pohybujeme se s životností až 30 let. Vybití baterie například ze 100% na 55% považujeme za půl cyklu.

Akumulátor je však považován za spotřební materiál a z tohoto důvodu záruka 10 let poskytovaná výrobcem není 100% po celou dobu, ale po uplynutí 2 let případné protiplnění (vrácení peněz) při uplatnění záruky začíná lineárně klesat až k nule (po 10 letech).

Dotaci z programu Nová zelená úsporám vyřizuje za zákazníky naše firma na základně elektronického zplnomocnění, pokud si je zákazník nechce výslovně vyřídit sám. Po odeslání žádosti o dotaci a podkladů k doložení realizace (výpis z účtu prokazující plnou úhradu ceny FVE, protokol o připojení k síti, fotodokumentace) je obvyklá doba zpracování a vyplacení dotace 4 měsíce.

Aktuální situace na velkoobchodním trhu vyžaduje plnou úhradu materiálu předem. Z tohoto důvodu je nastavena záloha na materiál ve výši 60% ceny díla. Jakmile je záloha uhrazena a pokud máme materiál skladem, obvykle ho zákazníkovi dovezeme ještě před montáží, aby měl jakousi jistotu, že proti záloze má u sebe alespoň jeho hodnotu.

Po provedení montáže vám vystavíme fakturu na dalších 30% ceny díla. Zbývajících 10% fakturujeme až po provedení výměny elektroměru a spuštění trvalého provozu elektrárny.

Dotace je proplácena zpětně až po dokončení díla a až po prokázání plné úhrady ceny díla zákazníkem. Výpis z účtu nebo potvrzení o platbě z banky je povinnou součástí podkladů k žádosti o dotaci.

Virtuální baterie je služba obchodníka s elektřinu (ČEZ Prodej a.s.) u ceníku, respektive produktu „Elektřina pro soláry“, která umožňuje zákazníkovi odečíst na vyúčtování cenu silové elektřiny odpovídající množství elektřiny dodané zákazníkem do sítě v průběhu zúčtovacího období (1 rok). V praxi to znamená zápočet dodané elektřiny oproti spotřebované elektřině. Zákazník tak neplatí cenu silové elektřiny u tohoto vzájemně započteného množství, platí pouze distribuci a ostatní drobné poplatky jako daň z elektřiny, systémové služby, podpora OZE atd.

Tato služba je zpoplatněna částkou odpovídající rozdílu mezi stálou měsíční platbou u běžného ceníku elektřiny a stálou měsíční platbou u ceníku „Elektřina pro soláry“. Od 1.9.2022 tato částka činí 316 Kč měsíčně. Množství elektřiny, které lze takto započíst je omezeno pouze tím, koli si ze sítě zase vezmete.

Na našich webových stránkách uvádíme aktuální ceníky i přibližné termíny montáží pro nejčastější typy a velikosti instalací. Konečná cena realizace se neliší (pokud se nemění konfigurace sestavy) obvykle o +-5%.

Prohlídku místa instalace technikem, zpracování detailního návrhu velikosti, výpočtů produkce energie a návratnosti investice, přesné kalkulace ceny zakázky, včetně rozšířených konzultací provádíme před uzavřením smlouvy o dílo. Za tuto činnost si účtujeme poplatek 2000 Kč včetně DPH a tuto částku zákazníkovi vracíme v případě podpisu smlouvy o dílo a realizaci zakázky.

Vyplňte poptávku v našem interaktivním průvodci

Zeptáme se vás na několik otázek ohledně vašich potřeb a výsledkem bude přesně sestavená poptávka, kterou můžete rovnou odeslat. Naši kolegové se vám ozvou co nejdříve to bude možné.